klein - tesař - architekti

DENNÍ STACIONÁŘ V ODRÁCH

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Navržená stavba Denního stacionáře se nachází ve městě Odry a tvoří nárožní dům v místě dvou asanovaných menších domů. Z jedné strany stavby vede místní komunikace (směrem k domu s pečovatelskou službou), z druhé strany sousedí s obydleným dvoupodlažním rodinným domem. Před objektem (ul. Hranická) je chodník a silnice I. třídy. Z ulice Hranické novostavba denního stacionáře sleduje původní půdorysnou stopu asanovaných objektů, z boční ulice byla uliční čára posunuta dovnitř stavebního pozemku, tak aby byl nově vytvořen chodník šířky 1,5m. Tento navržený chodník umožní bezkolizní vstup do navrženého objektu a dále přístup k stávajícímu domu s pečovatelskou službou. Hlavní vstup byl z praktických důvodů umístěn ve dvorní části pozemku. Přístup je řešen jako bezbariérový. Hlavní vjezd a příjem seniorů bude stávajícím vjezdem na dvůr – manipulační plochu, kde budou senioři předáni denní službě.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Objekt Denního stacionáře je navržen na půdorysu nepravidelného čtverce 13,3 x 13,8m. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s využitým podkrovím. Výška stavby po hřeben je cca 10m od +0,000. Uliční fasáda má severovýchodní orientaci. Zahradní fasáda má jihozápadní orientaci. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, na které jsou umístěny dva vikýře. Dům je zděný masivní s železobetonovými stropy. Vstup je čitelným prvkem fasády a byl vytvořen ubráním hmoty domu v přízemí objektu. Výrazným prvkem fasády jsou různě veliká okna s různou výškou parapetu, které nabízí seniorům variabilní pozorovací možnosti s ohledem na imobilní seniory. S ohledem na konfiguraci terénu bylo seniorům vymezeno celé druhé nadzemní podlaží s pobytovou místností, jídelnou a relaxační místností. Na denní místnost seniorů navazuje velká osluněná terasa a z terasy je přístupná malá zahrádka. V přízemí objektu je umístěn vstup do objektu. V tomto podlaží jsou u vstupu umístěny kanceláře pro zaměstnance stacionáře, kteří budou dohlížet na pobyt seniorů. V tomto patře je umístěno sociální zařízení pro zaměstnance a jedna šatna pro ženy. V objektu bude umístěno dvojramenné schodiště a výtah, kterým bude zajištěn bezbariérový pohyb po objektu. V objektu bude max. 14 zaměstnanců (z toho 4 muži a 10 žen). Dvě osoby z vedení Stacionáře, dva zaměstnanci pro dohled seniorů ve stacionáři. 10 zaměstnanců má svůj pracovní stůl umístěn v kanceláři v přízemí. Tito zaměstnanci vykonávají externí služby pro seniory. V podkroví objektu je navržena víceúčelová místnost, která bude sloužit ke školení personálu, přednáškám, promítání apod. Kapacita podkroví je do 26 osob.