klein - tesař - architekti

HASIČSKÁ ZBROJNICE V ODRÁCH

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Objekt bude sloužit pro dobrovolné hasiče, kteří v současnosti sídlí v nevyhovujících prostorách u Kostela sv. Bartoloměje v centru města. Umístění hasičské zbrojnice vychází ze „Studie možného umístění Hasičské zbrojnice v Odrách“, která byla zpracovaná v lednu 2014. Řešené území je součástí vymezené podnikatelské zóny Meierhof a umožňuje dobré dopravní napojení požárních vozidel na stávající silniční síť. Objekt požární zbrojnice je navržen ze dvou propojených objektů. Pozemek je rovinatý. Délka pozemku 72m, šířka pozemku 45m. Řešené území má velikost 2762 m2. Jednotka má 18 – 25 hasičů. Trvale nebude v objektu žádný hasič přítomen, výhledově je uvažováno s trvalým počtem 5 hasičů.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Hasičská zbrojnice je navržena jako kompozice tří hmot. Objem stavby byl minimalizován na jednoduché kubické hmoty. Nízká bílá hmota slouží pro garážování hasičských vozidel, dvoupodlažní objekt za garážemi je navržen jako zázemí hasičské zbrojnice. Třetí hmotu tvoří věž na sušení hadic, která vychází z budovy zázemí zbrojnice. Dvoupodlažní objekt a věž hasičské zbrojnice je pohledově navržen z lícových cihel, jako reminiscence zděné textilní továrny, která zde v minulosti stávala. Rozvržení jednotlivých fasád reaguje na vnitřní dispozice. Severnímu pohledu dominuje trojice výsuvných vrat s prosvětlením garáží. V druhém plánu u dvoupodlažní klinkerové budovy je čitelný hlavní vstup do zázemí zbrojnice. Nad hlavním vstupem je umístěna kancelář hasičů, z které je umožněn výhled do třech stran celého areálu. Jižní fasádě dominuje oplechovaný arkýř, který prosvětluje prostor schodiště a kuchyně. Okna do ostatních prostor zbrojnice jsou sdruženy do dvou horizontálních pásů nad sebou.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ Budova garáže obsahuje místa pro 3 rozměrná vozidla a je propojena se zázemím hasičů. V přízemí této druhé budovy je umístěno zádveří, hala se schodištěm, šatna hasičů, sociální zařízení hasičů a technická místnost s elektrocentrálou. Přímo s prostorem garáže jsou propojeny místnosti: chemické služby, sklad PHM a chemikálií, dílna a sklad s věží na sušení hadic. V druhém patře je umístěna kancelář velitele hasičů, kuchyňka, sociální zařízení, víceúčelová místnost (pro školení hasičů) a posilovna.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Budova je navržena jako zděná stavba, založená na železobetonových pasech. Obvodové stěny garáže budou vyzděny s děrovaných cihel tl.440mm. Střecha garáže je řešena jako jednoplášťová střecha, železobetonová tl. 200mm s extenzivní zelení. Jedná se o nejúspornější variantu zelené střechy s minimální náročností na údržbu. Obvodové zdivo dvoupodlažní budovy bude vyzděno z děrovaných cihel tl.300mm se zateplením 80mm. Tato budova bude obložena lícovými cihlami klinker tl. 115mm. Stropy budou panelové (spiroll) tl.300mm a střecha plochá dvouplášťová s větranou mezerou.