klein - tesař - architekti

ŘEŠENÍ VSTUPNÍHO OBJEKTU AREÁLU PUNKEVNÍCH JESKYNÍ V MORAVSKÉM KRASU 2004

Navrhovaný vstupní objekt do Punkevních jeskyní si klade za cíl stát se svébytnou avšak nevtíravou novou architekturou v krásném údolí řeky Punkvy. Skutečnost, že se jedná o vstupní objekt do největší jeskynní soustavy u nás již sama předurčuje důležitost a význam tohoto místa. Přitom samotný areál kolem vstupního objektu a budovu samu chápeme jako konečný (v přeneseném významu též počáteční) element při cestě Punkevním údolím do nitra Punkevní jeskyně. Je to vlastně přírodní terminál, odkud odcházíme a kam se i navracíme z cesty a z plavby tajemnými útrobami jeskyně, která je skryta za mohutnou hradbou vápencové skály.

Urbanistické řešení

Umístění objektu je předurčeno několika faktory: Samotný vstup do jeskyně, který tvoří uměle proražená chodba, přístaviště, komunikace a v neposlední řadě morfologie terénu, kterou v údolí tvoří do vrchu vinoucí se křivka s řekou Punkvou, která na několika místech zmizí v propadání, aby se o kus dál vynořila a pokračovala ve svém toku. Je patrné, že údolí působí divokým dojmem, který podtrhuje přítomnost rozeklaných skal, divoké říčky a hustého lesa. Pro chodce, který přichází od Skalního mlýna i pro návštěvníky jedoucí ve vláčku je místo vstupu do Punkevní jeskyně zdůrazněno vysokou vápencovou skálou a přirozeným předprostorem před vstupem.

Navrhovaný objekt svou půdorysnou stopou víceméně sleduje stávající objekt, na obou koncích je však rozšířen. Z prostoru přístaviště je navrženo větší schodiště a rampa.

Výškově je objekt umístěn o 300 mm výš než stávající. Terénní rozdíly vůči příjezdové komunikaci jsou pozvolna vyrovnány násypem v předprostoru a novým schodištěm a rampou. Vzniklé náměstíčko je doplněno kamennými lavičkami.

Stávající samostatný objekt toalet je demolován a místo něj je navrženo  parkoviště pro šest vozů.

Místa přechodu zpevněných ploch a přirozeného skalnatého terénu jsou vysypána hrubým vápencovým kamenivem. To je použito i na úpravy kolem objektu a na zasypání střešních rovin