klein - tesař - architekti

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ MĚSTA HUSTOPEČE - SEVEROZÁPAD

Urbanistická koncepce

Koncepce urbanistického řešení posiluje stávající silné motivy v území (krajinnou zeleň, topografii, výhledy na město a další). Pomocí nových staveb a architektonických prostor zpřehledňujeme a racionalizujeme rozestavěné území.

Stávající krajinná zeleň – větrolam na ulici Alejní společně s navrženou (v rámci komplexních pozemkových úprav) krajinnou zelení na ulici Starovická vytváří hlavní koridory směřující do krajiny. Tyto krajinné prvky ve studii respektujeme a posilujeme návrhem souběžných cyklostezek a navazující zeleně. V průsečíku těchto dvou linií, které také tvoří těžiště lokality, navrhujeme přírodní park s jezírkem. V této centrální části navrhujeme prodloužení a propojení ulice Komenského s ulicí Generála Peřiny a vytvořením nové obchodní ulice jako dotvoření stávající struktury města. V nových polyfunkčních objektech bude soustředěna především občanská vybavenost a ve vyšších patrech byty. Část staveb orientovaná k přírodnímu parku s jezírkem vytvoří pozadí a živý parter pro nově vzniklou pěší promenádu z centra města do krajiny.

V horní části lokality (západní část území) za strukturou navržených a stávajících rodinných domů vytváříme nové pěší a cyklistické propojení mezi trasou do Starovic a trasou na vrch Žebrák (směr Pálava, Nové Mlýny). Součástí nového propojení je vytvoření zeleného parku se sportovními aktivitami a pásem staveb vinných sklepů a restaurace s výhledem na město, Modré hory a mandloňové sady na protějším kopci. Toto pohledově exponované území navrhujeme pro co nejširší spektrum obyvatel města a pro jejich volnočasové aktivity. Založením nové lokality vinných sklepů posilujeme charakter města zaměřeného na vinařství.

Navržená struktura zástavby zohlednila stávající rozestavěnost města. Jsou doplněny nezastavěné části v dané struktuře a vznikají přirozeně pozvolné přechody mezi bytovými domy, volně stojícími domy a novou navrženou zástavbou. Zástavba byla navržena na principu rozvolněnosti struktury a objemu hmoty z centrální části směrem do krajiny.

S ohledem na krajinný ráz byla v horní části lokality navržena jednopodlažní zástavba vinných sklepů, které by měli svým zapuštěním do terénu tvořit hranici mezi zastavěným územím a krajinou.

Struktura zástavby

V území navrhujeme celou škálu typů bydlení od volně stojících domů, řadových domů, vila domů až po bytové domy. Nedílnou součástí řešení je návrh polyfunkčních objektů s občanskou vybaveností a bydlením a samotných staveb občanského vybavení pro novou část města (mateřská škola, denní stacionář a další).

Zeleň

V tvorbě města byla uplatněna krajinná zeleň, která směrem k horizontu lokality je v návrhu posilována a doplňována. V centrální části (ul. Komenského) je navržen park s jezírkem, stromová alej podél hlavního pěšího tahu, mandloňový sad jako protiváha významných sadů na protějším kopci a pěší zóna se zelení.

Uvnitř obytných bloků je navržena poloveřejná zeleň pro obyvatele okolních domů. Byl kladen důraz na to, aby hlavní automobilová doprava zůstala soustředěna po obvodu lokality. Soukromá zeleň je navržena u všech rodinných domů. U bytových domů jsou navrženy předzahrádky - soukromé terasy pro dolní byty. Podél hlavních komunikací je navrženo stromořadí. Území je protnuto radiálními pruhy veřejné zeleně, které umožňují příčnou propustnost území pro pěší. V řešeném území je posílen pohyb chodců, cyklistů a turistů.

Návrh přestavbového území bývalého zemědělského areálu využívá stávající strukturu zástavby, která umožní postupnou přestavbu lokality po jednotlivých stavbách. Navrhujeme novou dopravní obsluhu tohoto území po obvodu lokality a z nové okružní komunikace. V centrální části je navržena stromová alej, přírodní prvek pro aktivity obyvatel s vyloučením dopravy. Alej se napojí na pruh krajinné zeleně v severní části lokality. V této části města jsou navrženy polyfunkční domy a bytové domy.