klein - tesař - architekti

Generel veřejných prostranství městské části Brno – Žabovřesky

Generel veřejných prostranství městské části Brno – Žabovřesky je strategický dlouhodobý dokument, podle kterého se plánovaně postupuje při realizaci revitalizace a rekonstrukce veřejných prostor na území MČ Brno – Žabovřesky.

Zacílení na veřejný prostor je v souladu s plánem městského rozvoje - strategií města Brna, kterou vypracovává Kancelář strategie města. Poslední aktualizace strategie proběhla v r. 2014.

 „Veřejná prostranství vybavená odpovídajícím městským mobiliářem – náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení – jsou základním společenským a komunikačním prostorem, který utváří charakter města i jeho jednotlivých částí, a jsou podmínkou obyvatelnosti, přístupnosti a prostupnosti území.

Rozsah, kvalita a dostupnost veřejných prostranství včetně zeleně je jedním ze základních ukazatelů atraktivity a na ní závislé prosperity města. Potřeba jejich ochrany a tvorby vzrůstá se zvýšením vnímavosti obyvatel k otázkám životního prostředí a kvality života i se vzestupem významu volného času a požadavků na rekreaci v životě člověka. Rozvoj a dostupnost veřejných prostranství včetně zeleně jsou důležité zejména v centrálním a kompaktně zastavěném území města, které nemá přímou návaznost na přírodní krajinné zázemí a kde rekreační náplň veřejných prostranství se zelení je jedním z předpokladů k posílení funkce bydlení.“  (Strategie města Brna)

Dalším kladným aspektem ve spojitosti s celoměstskou strategií je horizontální téma strategie Brna, které prostupuje všemi prioritami strategie a tím je podpora rodiny.  „Město Brno formuluje svůj základní postoj přihlášením se k ideálu „město pro rodiny“. Cílem je vytvářet ve městě takové podmínky, aby se rodiny v Brně cítily dobře a chtěly se zde natrvalo usazovat.“ (Strategie města Brna)

Protože veřejná prostranství jsou v životě rodiny významnou součástí pro trávení volného času, můžeme říci, že koncepčním přístupem k vytváření a regeneraci veřejných prostor v městské části je konáno v souladu se strategií pro Brno.

Generel při vytváření návrhů respektuje stanovené obecné pořadí priorit jednotlivých druhů dopravy - veřejná doprava, chodci, cyklisté, obslužná doprava, cílová individuální doprava, průjezdná doprava. Cílem je nacházení ideálního poměru využití veřejných prostor.

V průběhu posledních desetiletí se změnil evropský trend rozvoje měst a současně více než na plánování dopravní infrastruktury je orientován na člověka, obyvatele. Vytvářením souvislé sítě veřejných prostranství v kvalitě, která posílí jejich využívání, vyjdeme vstříc potřebám chodců a cyklistů.