klein - tesař - architekti

LETOVICE - ÚZEMNÍ STUDIE UL. KOMENSKÉHO

 

Řešená plocha je jednou z významných rozvojových ploch pro město Letovice. Plocha má velikost 10,6 ha. Půdorys řešeného území má tvar nepravidelného obdélníku o délce strany cca 400m x 320m. Delší strana řešeného území je sklonitá s jižní orientací (cca 5,5%). Nejvyšším místem řešeného území je ulice Komenského 372 m.n.m. Nejnižší místo se nachází u konce ulice Jiráskové – 355m.n.m..

 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Celé řešené území lze rozdělit na dvě lokality. Lokalita A – blíže městu (vymezená ze severu ul. Komenského, ze západu J. Haška, z jihu ul. Jiráskovou a z východu lesoparkem) a lokalita B – dále od města (vymezena ze západu lesoparkem, ze severu silnicí III/37418, z jihu zahrádkářskou kolonií a z východu zemědělskou půdou.

 

Podél ul. Komenského a silnice III/37418 je navržen pás veřejné zeleně s cyklistickou trasou a terénními muldami, které odcloní stávající komunikaci a vytvoří atraktivní prostor pro jízdu cyklistů směrem k zámku. Stromová alej a zeleň bude zvolena s ohledem na trasování inženýrských sítí (el. vedení VN vzdušné a vodovodní přivaděč). Tento návrh vychází z historické situace, kdy hlavní silnice vedená k zámku byla oboustranně osázena stromovou alejí.

 

Lokalita A (západní část)

V této lokalitě jsou navrženy v nepravidelném rastru bytové domy a vila domy. Pro každý dům je uvažováno parkoviště v blízkosti domu. Dopravně je lokalita napojena na stávající komunikační systém města, prodloužením dvou slepých stávajících odboček z ulice J.Haška. Dva spodní bytové domy jsou napojeny na ul. Jiráskovou. Lokalita A je propojena s lokalitou B podélnou páteřní místní obslužnou komunikací (funkční skupiny C), která spojuje ul. J. Haška, přes lesopark s lokalitou B. Dopravní kostru tvoří nepravidelná síť dopravně zklidněných komunikací (funkční skupina D1), které jsou napojeny na výše popsané páteřní komunikace.

V řešeném území jsou navrženy čtyřpodlažní bytové domy. Základní půdorysný tvar je obdélník o délce 22m a šířce 12m. Tento základní tvar domu je řazen do skupin domů dle konkrétních bloků a situace v území. Struktura zástavby vychází ze stávajícího ortogonálního systému, který byl v daném území založen stávající zástavbou. Orientace částí domů je sever jih, na jih budou orientovány obytné místnosti a předzahrádky. Část domů má orientaci východ západ, předzahrádky mají východní orientaci, využívající svažujících se pozemků k jihovýchodu směrem k zeleni lesoparku.

Lokalita B (východní část)

Hlavní dopravní napojení bude zajištěno pro celou lokalitu z navržené okružní křižovatky, která je umístěna v místě křížení ul. Komenského, ul. Družstevní a silnice III/37418. Z nové okružní křižovatky je nová lokalita napojena novou místní obslužnou komunikací funkční skupiny C, která je vedena od severu k jihu. Při vjezdu do lokality jsou oboustranně uvažovány dva objekty občanského vybavení s parkovištěm. Za těmito objekty je navržena podélná místní obslužná komunikace funkční skupiny C, která je vyústěna na ul. Jaroslava Haška. Dopravní kostru tvoří nepravidelná síť dopravně zklidněných komunikací (funkční skupina D1), které jsou napojeny na výše popsané páteřní komunikace. Tři komunikace jsou ukončeny slepě obratištěm.

V řešeném území je navržena dvoupodlažní řadová zástavba a volně stojící rodinné domy. Hustota zástavby je rozvolněna směrem od města do krajiny. Řadové domy mají orientaci východ - západ. Volně stojící domy mají orientaci východ - západ a sever - jih. Zahrady části domů jsou orientovány do lesoparku.


Lesopark

Obě lokality jsou rozděleny lesoparkem, který je navržen v údolnici mezi oběma lokalitami. Silnice, která protíná lesopark je v místě křížení navržena na částečném mostu, tak aby byl pod mostem zahlouben průchozí tunel pro pěší a cyklisty. Navržené řešení je navrženo z důvodu bezpečnosti pro bezkolizní pohyb pěších a cyklistů s automobilovou dopravou.

Lesopark je určen pro volnočasové aktivity obyvatel nové lokality a města. V lesoparku by měli být umístěny pěšiny pro možné procházky a sportovní aktivity. V lesoparku je navrženo víceúčelové hřiště, lanové centrum, venkovní přírodní posilovnu, minigolf, lezeckou stěnu, venkovní posilovnu a herní sestavu pro nejmenší děti, in line dráhy. Sportovní areál lesoparku bude sloužit pro všechny věkové kategorie a využíván by měl být celoročně. Lesopark bude osázen zelení.

V lesoparku je navrženo několik suchých poldrů, které budou v případě sucha využívány k rekreačním aktivitám hrám dětí atp. V případě dešťů zajistí dostatečný prostor pro retenci dešťových vod z komunikací a postupný odtok dešťovou kanalizací.

V řešeném území je navržena přeložka el. vedení VN vzdušného do kabelového provedení v rámci obnovy vedení v letech 2020-2030.


Řešené území 10,6ha

Bytové domy (4.np) – 24 (200-250 bytů)

Řadové domy (2.np) – 16

Volně stojící domy (2.np) – 28

Celkem bytových 24 domů, 200-250 bytů, 560-700 obyvatel

Počet obyvatel celkem 825

Počet parkovacích míst lokalita A – 488 míst

Počet parkovacích míst lokalita B – 76 míst

2,2 stání na jeden byt