klein - tesař - architekti

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV


Řešené území tvoří zastavitelnou plochu na jihovýchodním okraji obce Valchov. Řešená plocha navazuje na zastavěné území na stabilizovanou plochu Vd – firmy Trymet (před touto plochou se nachází zástavba rodinnými domy – lokalita Přísadniska). Jihozápadně od řešeného území se nachází návrh izolační zeleně NN a za ní zastavitelná plocha Z12 Vd, jižně a východně od řešené plochy se nachází louka a za ní les. Severně a západně od řešené plochy se nachází účelová komunikace a za ní zemědělské pozemky.

Řešený pozemek je svažitý k východu a leží na kótě cca 510-525 m.n.m.  Převýšení v rámci celého řešeného území je 15 m.  Řešené území má tvar nepravidelného obdelníku o rozměru 225 x 150 m.

Plocha má výměru cca 2,5 ha. Územní studie je vypracována nad digitálními katastrálními mapami 1:2.000 a vytištěna v měřítku 1:1.000.